490/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 169 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 17. září 2004 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1993 Sb., zákonem č. 331/1993 Sb.,
zákonem č. 259/1994 Sb., zákonem č. 61/1996 Sb., zákonem č. 152/1996 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb.,
zákonem č. 70/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb., zákonem č. 362/2000 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb.,
zákonem č. 259/2001 Sb., zákonem č. 501/2001 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb.,
zákonem č. 88/2003 Sb. a zákonem č. 257/2004 Sb.ZÁKON

o cenných papírech


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1


        (1)  Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) poukázky na akcie,2a) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy10) a zemědělské skladní listy.10a)

        (2)  Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

        (3)  Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)


§ 2

        Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.


§ 3

        (1)  Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon11) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Náležitosti cenných papírů
§ 5 - Vydávání cenného papíru
§ 6  
§ 8a  
§ 12 - Kupóny
ČÁST DRUHÁ - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH
HLAVA I - SMLOUVY O PŘEVODECH CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 13  
§ 16  
§ 16a - Smlouva o půjčce cenných papírů
§ 17 - Převod cenných papírů
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA II - OBSTARAVATELSKÉ SMLOUVY
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 33a  
§ 33b  
HLAVA III - SMLOUVY O ÚSCHOVĚ, SPRÁVĚ, ULOŽENÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 34 - Smlouva o úschově cenných papírů
§ 35  
§ 36 - Smlouva o správě cenných papírů
§ 37 - Smlouva o uložení cenných papírů
§ 37a - Smlouva o obhospodařování cenných papírů
§ 38 - Imobilizace cenných papírů
HLAVA IV - SMLOUVA O ZASTAVENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 44a  
HLAVA V - SMLOUVY O CENNÝCH PAPÍRECH UZAVŘENÉ NA DÁLKU
§ 44b  
§ 44c  
§ 44d  
§ 44e  
§ 44f  
§ 44g  
§ 44h  
§ 44i  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 102 - zrušen
§ 103  
Zavřít
MENU