480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Částka: 166 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2004 Nabývá účinnosti: 7. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

ZÁKON
ze dne 29. července 2004
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH
INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI


§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.


§ 2

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,
       b) elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,
       c) elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta,
       d) poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti,
       e) uživatelem každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
§ 4 - Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
§ 5 - Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
§ 6  
§ 7 - Šíření obchodních sdělení
§ 8 - Regulované činnosti
§ 9 - Vnitřní trh
§ 10 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 11 - Správní delikty
§ 12  
§ 13 - Společná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU