473/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. srpna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2004 Nabývá účinnosti: 24. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
473

ZÁKON
ze dne 22. července 2004,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 39 odst. 1 se slova "se sídlem v České republice" nahrazují slovy " , která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU