440/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 26. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 297/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. září 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
440

ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

        2.  V § 1 se za slova "elektronického podpisu," vkládají slova "elektronické značky,".

        3.  V § 1 se slova "poskytování souvisejících služeb" nahrazují slovy "poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky".

        4.  § 2 včetně nadpisu zní:


"§ 2

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU