431/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. června 2004 Nabývá účinnosti: 23. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
431

VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2004,
kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace
krátkodobého trhu s elektřinou        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 27 odst. 7 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou, se mění takto:

        1.  V § 2 písm. h) se slova "zúčtovací ceny platné" nahrazují slovy "zúčtovacích cen platných".

        2.  V § 2 písmeno m) zní:

"m)  
platbou za sjednaný odběr na krátkodobém trhu v dané obchodní hodině - součet plateb účastníka krátkodobého trhu stanovených jako součin zúčtovací ceny každého odběru v Kč/MWh, platné pro danou obchodní hodinu, a velikosti tohoto odběru v MWh,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU