425/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 29. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 480/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
425

VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2004,
kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3 písm. b) a c) a odst. 6 a § 10 odst. 4 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, se mění takto:

        1.  V § 3 písmeno a) zní:

       "a) určení zadavatele auditu, a to u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo (bylo-li přiděleno) a trvalý pobyt, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo a údaje o jejím statutárním orgánu,".

        2.  V § 3 písm. c) se slova "rodné číslo nebo datum narození" zrušují a slova "oprávnění k výkonu auditorské činnosti" se nahrazují slovy "osvědčení o zapsání do seznamu energetických auditorů".

        3.  V § 3 písmeno d) zní:

"d)  
určení předmětu energetického auditu, kterým je podnik, provozovna, zařízení nebo budova, přesné místo, kde je předmět auditu umístěn, včetně adresy a majetkoprávní vztah k zadavateli auditu.".

        4.  V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "nebo projektové dokumentaci" zrušují.

        5.  V § 4 odst. 2 se vypouští slovo "zejména" a v písmenu c) se slova "výroby firmy" nahrazují slovy "hlavních činností v předmětu auditu".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - VZOR Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
Zavřít
MENU