421/2004 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Částka: 138 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
421

ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky


Čl. I


        V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se za slova "finanční kontrolu," vkládají slova "přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,".
ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů


Čl. II


        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11b) zní:

        "(4)  Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11b)
_______________________________
      11)  § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
      11b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o obcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU