420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Částka: 138 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
420

ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, a dobrovolných svazků obcí (dále jen "územní celek"), uložené zvláštními právními předpisy1) (dále jen "přezkoumání"), a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.


§ 2

Předmět přezkoumání

        (1)  Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to

       a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
       b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
       c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
       d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5)
       e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)
       f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu7) a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
       g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět přezkoumání
§ 3 - Hlediska přezkoumání
§ 4 - Zabezpečení přezkoumání
§ 5 - Předpoklady pro výkon přezkoumání
§ 6 - Práva a povinnosti kontrolorů
§ 7 - Práva a povinnosti územních celků
§ 8 - Osoby přibrané k přezkoumání
§ 9 - Osoby povinné poskytnout součinnost při přezkoumání
§ 10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti
§ 11 - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání
§ 12 - Přezkoumání auditorem
§ 13 - Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
§ 14 - Pořádkové pokuty
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU