416/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
416

VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2004,
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., (dále jen"zákon") bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol:

Bližší podrobnosti o kontrolních metodách

§ 1

        (1)  Kontrolní metody a jejich výběr slouží k zajištění objektivnosti a úplnosti informací o tom, zda a jak

       a) orgán veřejné správy [§ 2 písm. a) zákona], jeho vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci plní stanovené úkoly a schválené záměry a cíle tohoto orgánu,
       b) kontrolovaná osoba [§ 2 písm. b) zákona] plní požadavky, které jsou předmětem finanční kontroly.

        (2)  Výběr kontrolních metod musí zabezpečit, aby shromážděné informace o skutečnostech tvořících předmět finanční kontroly byly

       a) významné pro stanovené konkrétní cíle [§ 5 písm. d) zákona] této kontroly,
       b) spolehlivé zejména s přihlédnutím k jejich zdroji,
       c) dostatečné pro přesvědčivost dokumentovaných zjištění.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Bližší podrobnosti o kontrolních metodách
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Bližší podrobnosti o kontrolních postupech
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Schvalovací postupy
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Operační postupy
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Hodnotící postupy
§ 23  
§ 24 - Revizní postupy
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Auditní postupy
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání
§ 33  
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací a závěrečné ustanovení
§ 36  
Příloha č. 1a - ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK ....
Příloha č. 1b - ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK ....
Příloha č. 2 - Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce ....
Příloha č. 3 - Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce ....
Příloha č. 4 - Tabulka údajů o výsledcích veřejnoprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné zprávy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol v roce ....
Příloha č. 5 - Tabulky údajů o výsledcích veřejnoprávní kontroly v oblasti prostředků soustředěných v Národním fondu a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol, zajišťovaného orgánem veřejné správy v roce ....
Zavřít
MENU