378/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 123 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. června 2004 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 14. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
378

VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2004,
kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

        Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova "a schválený" a "je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným a" zrušují a za slovo "společnosti" se vkládá čárka.

        2.  V § 4 odst. 2 se za slova "psací potřeby," vkládají slova "věci potřebné k vedení běžné korespondence, ruční mlýnek na kávu" a slova "smaltovaný nebo porcelánový" se zrušují.

        3.  V § 4 odst. 3 větě první se za slovo "zdroje" vkládají slova " , pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí,".

        4.  V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost radiopřijímače nesmí odsouzený radiopřijímač užívat, dokud na své náklady neumožní věznici zajistit kontrolu.".

        5.  V § 5 se slova "kurátorovi pro mládež nebo sociálnímu kurátorovi" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo koordinátorovi péče o občany společensky nepřizpůsobené".

        6.  V § 6 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

        7.  V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením se zpravidla ubytuje odsouzený, který v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu, odsouzený, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný trestný čin spáchaný během výkonu vazby nebo výkonu trestu, a odsouzený, u něhož to vyžadují výjimečné okolnosti, například hrozí-li z jeho strany vážné ohrožení bezpečnosti v případě úspěšného útěku, terorizování spoluodsouzených, vyhrožování personálu a jeho rodinám.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU