374/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 122 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 24. června 2004 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs193/2004 Sb.

374

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 231/1992 Sb., zákonem 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992 Sb.,
zákonem č. 273/1993 Sb., zákonem č. 303/1993 Sb., zákonem č. 38/1994 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb.,
zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 237/1995 Sb., zákonem č. 286/1995 Sb.,
zákonem č. 94/1996 Sb., zákonem č. 95/1996 Sb., zákonem č. 147/1996 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb.,
zákonem č. 49/1997 Sb., zákonem č. 61/1997 Sb., zákonem č. 79/1997 Sb., zákonem č. 217/1997 Sb.,
zákonem č. 280/1997 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., zákonem č. 157/1998 Sb.,
zákonem č. 167/1998 Sb., zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 356/1999 Sb., zákonem č. 358/1999 Sb.,
zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 363/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb.,
zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 122/2000 Sb., zákonem č. 123/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb.,
zákonem č. 149/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 158/2000 Sb., zákonem č. 247/2000 Sb.,
zákonem č. 249/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2000 Sb., zákonem č. 362/2000 Sb.,
zákonem č. 409/2000 Sb., zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 61/2001 Sb., zákonem č. 100/2001 Sb.,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2 - Živnost
§ 3  
§ 4 - Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
§ 5 - Subjekty oprávněné provozovat živnost
§ 6 - Všeobecné podmínky provozování živnosti
§ 7 - Zvláštní podmínky provozování živnosti
§ 7a - Provozování živnosti průmyslovým způsobem
§ 8 - Překážky provozování živnosti
§ 9 - Rozdělení živností
§ 10 - Živnostenské oprávnění
§ 11 - Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
§ 12  
§ 13 - Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
§ 14 - Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva
§ 15 - zrušen
§ 16 - Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem
§ 17 - Provozovny
§ 18  
ČÁST DRUHÁ - DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I - ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
§ 19  
Díl 1 - Živnosti řemeslné
§ 20  
§ 21 - Odborná způsobilost
§ 22  
Díl 2 - Živnosti vázané
§ 23  
§ 24 - Odborná způsobilost
Díl 3 - Živnosti volné
§ 25  
HLAVA II - ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
§ 26  
§ 27 - Odborná způsobilost a další podmínky
ČÁST TŘETÍ - ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
§ 28  
§ 31 - Povinnosti podnikatele
§ 32 - zrušen
§ 33 - Všeobecné ustanovení
§ 34 - Rozsah oprávnění
§ 42 - § 35 až 41 zrušeny
§ 43  
§ 44  
ČÁST ČTVRTÁ - ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÍ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I - ŽIVNOSTENSKÝ LIST NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ŽIVNOSTENSKÝ LIST
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Vydání živnostenského listu
§ 48  
§ 49  
HLAVA II - KONCESNÍ LISTINA
§ 50 - Náležitosti žádosti o koncesi
§ 51  
§ 52 - Projednání žádosti
§ 53 - Rozhodování o koncesi
§ 54 - Vydání koncesní listiny
§ 55 - Rozeslání opisů koncesní listiny
§ 56 - Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
HLAVA III - ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
§ 57  
§ 58  
§ 59 - zrušen
HLAVA IV - ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
§ 60  
ČÁST PÁTÁ - ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY
HLAVA I - ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA
§ 60a  
§ 60b  
§ 60c  
§ 60d  
HLAVA II - NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ
§ 61  
§ 62  
§ 63 - zrušen
§ 63a  
§ 64  
HLAVA III - PORUŠENÍ JINÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65  
HLAVA IV - UKLÁDÁNÍ POKUT
§ 66  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 67 - Pracovněprávní vztahy
§ 68 - Součinnost orgánů státní správy
§ 69 - zrušen
§ 69a  
§ 70 - Evropský hospodářský prostor
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Mezinárodní smlouvy
§ 73a  
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 74 - Zachování dosavadních oprávnění
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - zrušen
§ 79 - Likvidace majetku pro předlužení
§ 80 - Zrušovací ustanovení
§ 81  
Zavřít
MENU