362/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
362

ZÁKON
ze dne 20. května 2004,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. I


        Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 223/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se za slovo "prekursory" vkládají slova "a pomocnými látkami1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
_______________________________
"1a)
 Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1116/2001 .".

        2.  V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  
v jiných výrobcích, pokud složení těchto výrobků je takové, že prekursory a pomocné látky v nich obsažené nemohou být snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby, které stanoví bezprostředně závazný předpis Evropských společenství.1a)".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU