342/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

Částka: 111 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. června 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. května 2004 Nabývá účinnosti: 3. června 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. května 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce
a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.        Vláda nařizuje k provedení § 128 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce:

Čl. I
        V § 21 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

        "(3)  Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta9a) do instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové či záchranné operace nebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4  let.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU