341/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. května 2004 Nabývá účinnosti: 2. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

ZÁKON
ze dne 4. května 2004,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písmena l) a m) znějí:

       "l) reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků,
       m) skrytou reklamou slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu,".

        2.  V § 2 odst. 1 písm. n) se za slovo "zboží" vkládají slova " , a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků," a za slovo "služeb" se vkládá čárka.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. o) se slova "obchodní značky" nahrazují slovy "obrazového symbolu (loga) nebo ochranné známky".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU