340/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. května 2004 Nabývá účinnosti: 2. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
340

ZÁKON
ze dne 4. května 2004,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. I


        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova " , za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu" zrušují.

        2.  V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

        "(2)  Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva") orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Komisí Evropských společenství1) (dále jen "Komise") a s orgány ostatních členských států Evropských společenství při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen "Nařízení").

_______________________________
1)
Čl. 211 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství.
1a)
Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        3.  V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I  
Čl. II - Zmocňovací ustanovení
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU