335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2004 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

VYHLÁŠKA
ze dne 14. května 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované výrobky"),

b)   rozsah technické a průvodní dokumentace,

c)   vzory zkušebních značek používaných úřadem a uznaných v České republice,

d)   výši úplaty vybírané úřadem za provedené odborné činnosti,

e)   vzor služebního průkazu a

f)    počet vzorků kontrolovaných výrobků předkládaných k ověřování.


§ 2
Postup při homologaci stanovených střelných zbraní

        (1)  Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen "homologace") výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen "kontrolovaná osoba") spolu se žádostí (§ 18 zákona) předkládá úřadu technickou a průvodní dokumentaci a dvě stanovené střelné zbraně opatřené svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a typovým označením a označením ráže používaného střeliva. Označením ráže se dále opatří každá hlaveň a revolverový válec, jde-li o výměnné hlavně nebo válce rozdílné ráže. Pokud se jedná o výměnné hlavně nebo válce stejné ráže, označí se touto ráží pouze jedna hlaveň nebo revolverový válec. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení homologace (místo a rozsah zkoušek, termín vydání certifikátu, výši správního poplatku a úplaty).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup při homologaci stanovených střelných zbraní
§ 3 - Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní
§ 4 - Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní
§ 5 - Postup při typové kontrole stanoveného střeliva
§ 6 - Postup při ověřování pyrotechnických výrobků
§ 7 - Technická a průvodní dokumentace
§ 8 - Označování zkušebními značkami
§ 9 - Úplata
§ 10 - Služební průkaz
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně
Příloha č. 2 - I. Stanovené technické požadavky a minimální počty vzorků pyrotechnických výrobků při jejich ověřování II. Zkouška k určení charakteristiky detonující - nedetonující III. Zjištění a ověření hmotnosti pyrotechnických složí a výbušnin
Příloha č. 3 - ZKUŠEBNÍ ZNAČKY STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
Příloha č. 4 - Úplaty (vyjádřené v Kč) za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí
Příloha č. 5 - Vzor služebního průkazu zaměstnance Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
Příloha č. 6 - Počet kusů střeliva předkládaného k ověřování
Zavřít
MENU