321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 28. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
        (1)  Tento zákon upravuje podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují, nebo umožňují členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2) hroznovou šťávu,2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 2

        Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.


§ 3

Vymezení základních pojmů

        (1)  Pokud tento zákon používá pojmy vinařský rok,4) klučení,5) právo na výsadbu,5) právo na opětovnou výsadbu,5) název zeměpisné jednotky menší než členský stát,6) skutečný obsah alkoholu,7) celkový obsah alkoholu,7) přirozený obsah alkoholu,7) kupáž,8) tirážní likér,8) expediční likér,8) etiketa,9) producent,10) obchodní zprostředkovatel,10) maloobchodník,10) uznaný uzávěr,10) plnění,10) moštová odrůda,11) stanovená pěstitelská oblast,12) země původu,13) evidenční kniha,14) enologické postupy a ošetřování,15) matolinové víno,16) rozumí se tím pro účely tohoto zákona jejich vymezení v předpisech Evropských společenství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - VINOHRADNICTVÍ
§ 4 - Stanovené pěstitelské oblasti
§ 5 - Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti
§ 6 - Hektarový výnos a nejvyšší hektarový výnos
§ 7 - Správa produkčního potenciálu
§ 8 - Nová výsadba
§ 9 - Právo na opětovnou výsadbu
§ 10 - Nepovolená výsadba
HLAVA III - VINAŘSTVÍ
§ 11 - Povinnosti výrobců
§ 12 - Enologické postupy a ošetřování produktu
§ 13 - Přirozený obsah alkoholu
§ 14 - Slazení
§ 15 - Částečně zkvašený hroznový mošt
§ 16 - Společná ustanovení pro označování produktu
§ 17 - Stolní víno
§ 18 - Jakostní víno
§ 19 - Jakostní víno s přívlastkem
§ 20 - Šumivé víno
§ 21 - Perlivé víno
§ 22 - Likérové víno
§ 23 - Víno originální certifikace
§ 24 - Vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl
§ 25 - Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
§ 26 - Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky
§ 27 - Uvádění produktu do oběhu
HLAVA IV - REGISTR
§ 28  
§ 29 - Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách
HLAVA V - EVIDENČNÍ KNIHY
§ 30  
HLAVA VI - VINAŘSKÝ FOND
§ 31  
§ 32 - Rada
§ 33 - Ředitel
§ 34 - Dozorčí rada
§ 35  
§ 36  
HLAVA VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 37  
§ 38 - Generální ředitelství cel
§ 39 - Správní delikty
§ 40  
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 41 - Vztah ke správnímu řádu
§ 42 - Zmocňovací ustanovení
§ 43 - Přechodná ustanovení
§ 44 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 46  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Příloha - Tabulka přepočtů stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu (v % objemových)
Zavřít
MENU