319/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
319

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

       "l) základní bází geografických dat České republiky (dále jen "databáze") databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky (dále jen "data").".

        2.  V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

       "e) tvorba a vedení databáze,".
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

        3.  V § 4 odst. 1 písm. j) se slova "podle písmen a) až h)" zrušují.

        4.  V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "jím zřízené" vkládají slova "nebo založené".

        5.  V § 4 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

        "(3)  Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního předpisu.4a)
_______________________________
4a)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU