317/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 27. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1 4 7/2 002 S b., o Ú středním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hnojivech


Čl. I


        Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

        "(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů,1a) jakož i působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce. Tento zákon se vztahuje i na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, určené k použití jako suroviny k dalšímu zpracování.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. V  
Čl. VI - Zmocňovací ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU