308/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Částka: 102 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. května 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. května 2004 Nabývá účinnosti: 24. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. května 2004
o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví podmínky poskytování dotací v rámci programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a programu na podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen "porost rychle rostoucích dřevin"), jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") přikazují nebo umožňují provést.


§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) zalesněním zemědělské půdy založení lesního porostu výsadbou na pozemku vedeném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a až 3i zákona) (dále jen "evidence") a následná péče o takto vzniklý lesní porost za účelem jeho zajištění podle projektu zalesnění v souladu se zvláštním právním předpisem,2)
       b) založením porostu rychle rostoucích dřevin výsadba rychle rostoucích dřevin na zemědělském pozemku vedeném v evidenci podle projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin jako
    1.  
produkčního porostu rychle rostoucích dřevin, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - PROGRAM NA PODPORU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 3 - Dotace v rámci programu na podporu zalesňování zemědělské půdy
§ 4 - Žádost o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy a žádost o dotaci na zalesnění
§ 5 - Oznámení o provedení zalesnění, žádost o poskytnutí dotace na péči a žádost o poskytnutí náhrady
§ 6 - Výše dotace na zalesnění, výše dotace na péči a výše náhrady
§ 7 - Dotace na zalesnění, dotace na péči a poskytnutí náhrady
§ 8 - Poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči a náhrady ve zvláštních případech
ČÁST TŘETÍ - PROGRAM NA PODPORU ZALOŽENÍ POROSTU RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN
§ 9 - Dotace v rámci programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin
§ 10 - Žádost o zařazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dřevin a žádost o dotaci na založení porostu rychle rostoucích dřevin
§ 11 - Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dřevin
§ 12 - Dotace na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin a dotace na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin
§ 13 - Výše dotace na založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin a výše dotace na založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin
§ 14 - Dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin ve zvláštních případech
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti projektu zalesnění
Příloha č. 2 - Náležitosti projektu o založení porostu rychle rostoucích dřevin
Zavřít
MENU