282/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2004 Nabývá účinnosti: 7. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
282

ZÁKON
ze dne 26. března 2004,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb. a zákona č. 192/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 32 odst. 1 se za slova "volební výbor" vkládá čárka a slova "výbor pro evropské záležitosti".

        2.  V § 41 odst. 2 se za slovo "Výbor" vkládá čárka a slova "pokud nepostupuje podle § 109a odst. 3,".

        3.  V § 50 odst. 1 se na konci písmena z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU