278/2004 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"

Částka: 089 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 5. května 2004 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 9. března 2004 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 9. března v plénu o návrhu Okresního soudu v Příbrami na zrušení "Části druhé" zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II.",

takto:


      Část druhá zákona č. 229/2001 Sb., nazvaná "Změna občanského zákoníku čl. II.", se zrušuje dnem 31. prosince 2004.

Odůvodnění      Okresní soud v Příbrami podal návrh na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb. (čl. II.), kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., pro rozpor s Ústavou České republiky.

      Učinil tak v souvislosti s rozhodováním o žalobě družstva J. P., (dále jen "žalobce"), proti žalované České republice, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o určení vlastnického práva ke stavební parcele č. 99 - zastavěné ploše o výměře 361 m2 v obci i k. ú. Jablonná, vedeném u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 7 C 139/2001.

      Podstatou uvedeného sporu je skutečnost, že žalobce, jako vlastník budovy čp. 26 (prodejny smíšeného zboží) v obci Jablonná, bývalý okres Příbram, se cítí být zároveň vlastníkem shora označeného stavebního pozemku, který se částečně nachází pod uvedenou budovou. Jako vlastník tohoto pozemku je na listu vlastnictví č. 98, vedeném pro obec i k. ú. Jablonná, zapsána Česká republika s právem trvalého užívání ve prospěch žalobce. Žalobce se domáhá určení vlastnického práva k uvedenému pozemku, protože zastává názor, že se stal jeho vlastníkem podle zákona č. 103/2000 Sb. - konkrétně podle § 879c odst. 1 občanského zákoníku (dále jen "ObčZ"). Podle tohoto ustanovení právo trvalého užívání pozemku, podle § 70 hospodářského zákoníku, zastavěného budovou nebo stavbou ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno a které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. k datu 1. 7. 2000), se mění uplynutím jednoho roku od účinnosti zákona na vlastnictví právnické osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno. Vzhledem k tomu, že žalobce požádal podle § 879c odst. 4 ObčZ, ve lhůtě zde stanovené, stát o změnu práva hospodaření na právo vlastnické, došlo ke změně jeho práva trvalého užívání pozemku na vlastnické právo. Na tom nic nemění ani skutečnost, že § 879c ObčZ byl zrušen částí druhou, čl. II. zákona č. 229/2001 Sb., protože toto ustanovení je normou retroaktivní, k níž nelze přihlížet.
. . .

Zavřít
MENU