257/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs154/2004 Sb.

257

ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cenných papírech


Čl. I


        Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

        2.  V § 1 odstavec 3 zní:

        "(3)  Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.6b)".

        3.  § 2 zní:


"§ 2

        Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.".

        4.  V § 5 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Za podmínek předem stanovených ve stanovách emitenta akcií, v emisních podmínkách dluhopisů nebo ve smluvních podmínkách pro koupi a odkup podílových listů má vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna devizového zákona
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon o komoditních burzách, zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o burze cenných papírů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon o Komisi pro cenné papíry
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon o cenných papírech
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 84/1995 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 362/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XLIII  
Zavřít
MENU