208/2004 Sb.Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2004
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10, 12a, § 12c odst. 3, § 29a odst. 2 zákona:


§ 1
Úvodní ustanovení

        Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a hmotnostní kategorii a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu podle minimálních standardů stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami,1) kterými je Česká republika vázána, a v souladu s právem Evropských společenství.2)


§ 2
Minimální standardy pro ochranu skotu

        (1)  Minimální standardy pro ochranu kategorie skotu ve věku do šesti měsíců (dále jen "telata") stanoví následující podmínky

       a) po porodu ošetřovatel v intenzivních chovech skotu zkontroluje a zabezpečí, aby novorozené tele přijalo co nejdříve, nejpozději do 6 hodin po narození, dostatečné množství mleziva od matky nebo z jiného zdroje,
       b) telata nesmí být uvázána, kromě telat chovaných ve stádě, která mohou být uvázána během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, maximálně však 1  hodinu,
       c) telatům nesmí být nasazován náhubek,
       d) pro všechna telata ustájená ve skupině, která nejsou krmena do nasycení podle vlastní potřeby zvířete nebo pomocí automatického krmného systému, musí být zajištěn přístup ke krmivu ve stejné době, jaký mají ostatní telata ve skupině; pro telata ustájená ve skupinách, která nemají stálý přístup ke krmivu, musí být zajištěno krmení nejméně dvakrát denně,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Minimální standardy pro ochranu skotu
§ 3 - Minimální standardy pro ochranu prasat
§ 4 - Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz
§ 5 - Minimální standardy pro ochranu koní
§ 6 - Minimální standardy pro ochranu drůbeže
§ 7 - Obecné zásady pro ochranu nosnic
§ 8 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v alternativních systémech chovu
§ 9 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v neobohacených klecových systémech
§ 10 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v obohacených klecových systémech
§ 11 - Minimální standardy pro ochranu jedinců kura domácího ve výkrmu
§ 12 - Minimální standardy pro ochranu běžců ve farmovém chovu
§ 13 - Minimální standardy pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu
§ 14 - Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu
§ 15 - Účinnost
Příloha - Seznam podniků, které mají Evropskou komisí schválené přechodné období do 31.12.2009 na neobohacené klecové technologie pro chov nosnic
Zavřít
MENU