194/2004 Sb.Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 211/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


194

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2004,

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a

klasifikátorem - osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace1) stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl2) jatečných zvířat,

b

označením - označení jatečně upraveného těla jatečných zvířat třídou jakosti podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství3) (dále jen předpisy Evropských společenství) a této vyhlášky a v souladu se zvláštním právním předpisem.4)

§ 2

Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg

(1) Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností5) od 60 do 120 kg se provádí podle předpisů Evropských společenství,6) za použití metod schválených pro Českou republiku předpisem Evropských společenství.

(2) Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností podle odstavce 1 lze provádět s těžbou kruponu, a to

a

před vykolením, nebo

b

po vykolení a stažení kůže z těla jatečného prasete po provedení základních řezů a zkráceného řezu podle odstavce 3, za použití metody vhodné pro tento způsob klasifikace a schválené podle odstavce 1.

(3) Základní řezy se vedou rovnoběžně se hřbetní čárou ve vzdálenosti 8 až 20 cm od bradavek na břiše, řez v zadní části těla (zkrácený řez) je veden v bederní krajině tak, aby bylo možné změřit tloušťku sádla včetně kůže nad středem středního hýžďovce. Řez v přední části těla je veden přes plece rovnoběžně s ušima, ve vzdálenosti 10 až 20 cm za kořenem uší.

(4) Po provedení klasifikace podle odstavců 1 a 2 se jatečně upravené tělo jatečného prasete označí podle předpisů Evropských společenství.7)

§ 3

Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg

(1) Jatečně upravené tělo jatečného prasete s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg se zařadí do třídy jakosti podle přílohy č. 1.

(2) Po zařazení jatečně upraveného těla do třídy jakosti se jatečně upravené tělo označí třídou jakosti podle odstavce 1. Označení se provede stejným způsobem jako označení jatečně upraveného těla podle § 2.

§ 4

Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí

(1) Klasifikace a označení jatečně upraveného těla jatečného skotu nebo jatečné ovce se provádí podle předpisů Evropských společenství.8) ,9)

(2) Pro klasifikaci jatečně upraveného těla jatečného skotu nebo jatečné ovce se použijí metody uvedené v předpisech Evropských společenství.10)

§ 5

Protokol o klasifikaci a způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace

(1) Vzory protokolů o klasifikaci (dále jen protokol) je uveden v přílohách č. 2 až 4.

(2) Protokol zpracovává klasifikátor pro celou skupinu jatečných zvířat stejného druhu od jednoho dodavatele dodanou v jednom dni. Protokoly musí být číslovány tak, aby u jednoho provozovatele potravinářského podniku11) provozujícího jatka tvořily ucelenou číselnou řadu.

(3) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka zasílá protokoly o klasifikaci jatečných prasat a jatečného skotu souhrnně vždy za kalendářní měsíc, a to nejpozději pátý pracovní den následujícího měsíce osobě pověřené vést ústřední evidenci hospodářských zvířat.12) Při předávání údajů způsobem umožňujícím dálkový přenos dat schvaluje osoba pověřená vést ústřední evidenci hospodářských zvířat formát zasílaného datového souboru.

Odborná způsobilost fyzických osob k provádění klasifikace

§ 6

Odborná příprava

(1) Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen uchazeč) zajišťuje Ministerstvo zemědělství13) (dále jen ministerstvo) prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha - Uhříněves (dále jen Výzkumný ústav).

(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na adresu Výzkumného ústavu. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 5.

(3) Výzkumný ústav uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.

(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.

(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a z praktického výcviku. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen zkouška), která se skládá z teoretické a praktické části.

§ 7

Odborná zkouška

(1) Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí (dále jen komise) jmenovanou ministerstvem tak, že předsedou je vždy zástupce ministerstva, ostatními členy komise jsou odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Výzkumného ústavu. O úspěšném absolvování teoretické a praktické části zkoušky obdrží uchazeč písemný doklad.

(2) Předseda řídí jednání komise, rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

(3) Komise je při zkoušce vázána souborem otázek a pravidel schválených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.

(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(5) Opravnou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl. Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažných důvodů, bude stanoven nový termín.

§ 8

Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti vydá14) ministerstvo na základě žádosti. K žádosti žadatel přiloží

a

doklad o absolvování zkoušky podle § 7 odst. 1,

b

doklad o zdravotní způsobilosti,15)

c

doklad o ukončeném vzdělání a požadované praxi podle § 4a odst. 5 zákona,

d

potvrzení, že má k dispozici klasifikační přístroj, který vyhovuje metodě klasifikace, pro kterou žadatel složil zkoušku, a má jeho typové osvědčení a cejchování.16)

(2) Součástí osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem je

a

uvedení metody nebo metod, pro které složil žadatel zkoušku,

b

osobní číslo.

(3) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vystavení.

(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení.

(5) Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti žadatel přiloží doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o absolvování alespoň dvou kurzů ke klasifikaci jatečních zvířat, a to v průběhu 5 let od vydání osvědčení o odborné způsobilosti, u Výzkumného ústavu. Mezi jednotlivými kurzy musí uplynout doba alespoň 24 měsíců.

(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení a v kladném případě prodlouží platnost osvědčení na dalších 5 let. O žádosti rozhodne14) ministerstvo do 30 dnů ode dne podání žádosti.

(7) V případě, že v průběhu platnosti osvědčení klasifikátor pozbyl zdravotní způsobilost k provádění klasifikace nebo sám přerušil výkon činnosti klasifikátora, oznámí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1

Vyhláška č. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti,

2

Vyhláška č. 354/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

§ 10

Přechodné ustanovení

(1) Do doby schválení metod, kterými se provádí klasifikace podle § 2 odst. 1, se použijí metody uvedené v příloze č. 6.

(2) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka17) s průměrnou týdenní porážkou 200 až 400 kusů jatečných prasat v průměru za předchozí kalendářní rok, které k 1. květnu 2004 používaly ke klasifikaci dvoubodovou metodu mohou tuto metodu klasifikace používat nejdéle do 31. prosince 2004.

(3) Absolvovaná odborná příprava, případně složená odborná zkouška, podle dosavadní právní úpravy uchazečem, kterému nebylo dosud vydáno osvědčení podle § 8, se považuje za absolvovanou odbornou přípravu, případně složenou odbornou zkoušku, podle této vyhlášky.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

Třídy jakosti klasifikovaných jatečně upravených těl jatečných prasat podléhajících klasifikaci podle § 3 této vyhlášky

Příloha PDF (20 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat

Příloha PDF (38 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečného dospělého skotu

Příloha PDF (65 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných ovcí

Příloha PDF (70 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

P Ř I H L Á Š K A do odborné přípravy pro provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečních prasat, skotu a ovcí*) 

Příloha PDF (31 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 194/2004 Sb.

Metody pro klasifikaci jatečně upravených těl jatečních prasat

Příloha PDF (84 kB)
Zavřít
MENU