194/2004 Sb.Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 211/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004,
o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat
a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1
Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) klasifikátorem - osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace1) stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl2) jatečných zvířat,
       b) označením - označení jatečně upraveného těla jatečných zvířat třídou jakosti podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství3) (dále jen "předpisy Evropských společenství") a této vyhlášky a v souladu se zvláštním právním předpisem.4)

§ 2
Klasifikace a označení jatečně upravených těl
jatečných prasat s přejímací hmotností
od 60 do 120 kg

        (1)  Klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností5) od 60 do 120 kg se provádí podle předpisů Evropských společenství,6) za použití metod schválených pro Českou republiku předpisem Evropských společenství.

        (2)  Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností podle odstavce 1 lze provádět s těžbou kruponu, a to

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg
§ 3 - Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností pod 60 kg a nad 120 kg
§ 4 - Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí
§ 5 - Protokol o klasifikaci a způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace
§ 6 - Odborná příprava
§ 7 - Odborná zkouška
§ 8 - Osvědčení o odborné způsobilosti
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Třídy jakosti klasifikovaných jatečně upravených těl jatečných prasat podléhajících klasifikaci podle § 3 této vyhlášky
Příloha č. 2 - PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných prasat
Příloha č. 3 - PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečného dospělého skotu
Příloha č. 4 - PROTOKOL č. ... o klasifikaci jatečně upravených těl jatečných ovcí
Příloha č. 5 - P Ř I H L Á Š K A do odborné přípravy pro provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečních prasat, skotu a ovcí*)
Příloha č. 6 - Metody pro klasifikaci jatečně upravených těl jatečních prasat
Zavřít
MENU