190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dluhopisech


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje vydávání dluhopisů v České republice, bez ohledu na to, kdo je emitentem dluhopisů (dále jen "emitent"), pokud dále není stanoveno jinak (§ 3 odst. 3, § 26 odst. 4).


§ 2
Dluhopis

        (1)  Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.

        (2)  Dluhopis může být vydán v listinné nebo zaknihované podobě.

        (3)  Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis.

        (4)  Dluhopisem vydávaným v České republice se rozumí dluhopis, který byl v listinné podobě předán nebo v zaknihované podobě zapsán v evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu na účet prvnímu nabyvateli na území České republiky.

        (5)  Kupóny jsou cenné papíry na doručitele, které lze vydávat pro účely uplatnění práva na výnos z dluhopisu. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu.


§ 3
Emitent

        (1)  Emitentem může být právnická osoba, od jejíhož vzniku uplynuly nejméně 2 roky a která má schválené a auditované alespoň 2 poslední po sobě jdoucí účetní závěrky, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 25 až 27). Emitentem může být též fyzická osoba, která je bankou s místem podnikání na území státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a která na území České republiky podniká na základě jednotné bankovní licence podle zvláštního právního předpisu, upravujícího činnost bank.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dluhopis
§ 3 - Emitent
§ 4 - Seznam vlastníků
§ 5 - Převoditelnost listinného dluhopisu na jméno
§ 6 - Náležitosti dluhopisu
§ 7 - Emisní podmínky
§ 8 - Schválení emisních podmínek
§ 9  
§ 10 - Uveřejňování emisních podmínek
§ 11 - Objem emise
§ 12 - Změna emisních podmínek
§ 13 - Dluhopisový program
§ 14  
§ 15 - Vydání dluhopisu
§ 16 - Výnos dluhopisu
§ 17  
§ 18 - Oddělení práva na výnos dluhopisu
§ 19 - Splácení dluhopisu a vyplácení výnosu z dluhopisu
§ 20 - Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
§ 21 - Schůze vlastníků
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Společný zástupce vlastníků dluhopisů
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ DRUHY DLUHOPISŮ
§ 25 - Státní dluhopisy a dluhopisy České národní banky
§ 26  
§ 27 - Komunální dluhopisy
§ 28 - Hypoteční zástavní listy
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
§ 34 - Podřízené dluhopisy
§ 35 - Sběrný dluhopis
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ DOZOR
§ 37 - Základní ustanovení
§ 38 - Opatření k nápravě
§ 39 - Správní delikty
§ 40 - Společná ustanovení
§ 41  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43 - Správní řízení
§ 44 - Uveřejňování informací
§ 45 - Zmocnění
§ 46 - Přechodná ustanovení
§ 47 - Zrušovací ustanovení
§ 48 - Účinnost
Zavřít
MENU