179/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. dubna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 437/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. března 2004,
kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a) až d), § 12 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky.2)


§ 2

        (1)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona veterinární technické prostředky.2)

        (2)  Veterinární technické prostředky2) se pro účely tohoto nařízení člení na elektrické veterinární technické prostředky, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "elektrické veterinární technické prostředky"), a jiné veterinární technické prostředky.

        (3)  Za veterinární technické prostředky se nepovažují

       a) činidla, výsledky reakcí, kalibrátory, kontrolní materiály, nástroje, přístroje a zařízení určené výrobcem k použití "in vitro" pro zkoumání vzorků tělesných tekutin a tkání zvířete s cílem získat informace o fyziologickém nebo patologickém stavu nebo o vrozené anomálii zvířete nebo pro stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci anebo pro sledování léčebných opatření, včetně nádob na vzorky určených výrobcem pro použití "in vitro",
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Postupy posuzování shody
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Prohlášení o shodě elektrických veterinárních technických prostředků
§ 8 - Prohlášení o shodě jiných veterinárních technických prostředků
§ 9  
§ 10 - Ochranné opatření
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Elektrické veterinární technické prostředky
Příloha č. 2 - Základní požadavky na jiné veternární technické prostředky
Příloha č. 3 - Vzor prohlášení o shodě elektrického veterináního technického prostředku
Příloha č. 4 - Vzor značky shody, která se umísťuje na elektrický veterinární technický prostředek
Zavřít
MENU