172/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

ZÁKON
ze dne 26. března 2004,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění zákona č. 78/2002 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 13 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Obsahuje-li žádost o souhlas s trestním stíháním senátora nebo oznámení o zadržení senátora více skutků, podá mandátový a imunitní výbor návrh na rozhodnutí a Senát rozhodne o každém z nich zvlášť.".

        2.  V § 36 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce podle zvláštního zákona.".

        3.  V § 37 odstavec 1 zní:

        "(1)  Senátor je povinen být členem jednoho výboru. Členem dalšího výboru může být pouze, jde-li o členství ve výboru organizačním nebo výboru mandátovém a imunitním. Ustanovení § 10 tím není dotčeno.".

        4.  V § 40 odst. 3 písm. c) se slova "vyžadujících souhlas" nahrazují slovy " , k jejichž ratifikaci je třeba souhlasu obou komor" a na konci textu písmena c) se doplňují slova "nestanoví-li tento zákon jinak,".

        5.  V § 48 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů výborů a komisí Senátu podávají volební komisi písemně senátorské kluby nebo senátoři.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU