168/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 2004 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
168

ZÁKON
ze dne 25. března 2004,
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4b) zní:


"§ 6

Registrace významných krajinných prvků

        (1)  Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU