165/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 2004 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165

ZÁKON
ze dne 18. března 2004,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I

        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".

        2.  V § 4 odstavec 1 zní:

        "(1)  Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU