139/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 23. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 456/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
139

VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2004,
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 149/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Podrobnosti o přenosu semen a sazenic
lesních dřevin

        (1)  Přenos semen a sazenic lesních dřevin (dále jen "reprodukční materiál") z místa zdroje na místo použití při obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen "obnova lesa a zalesňování") lze provádět v rámci jednotlivých přírodních lesních oblastí,1) a to v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni2) (dále jen "stupeň"). Reprodukční materiál lze přenášet mezi prvním až čtvrtým stupněm bez omezení s výjimkou přírodních lesních oblastí 17  (Polabí), 34 (Hornomoravský úval) a 35 (Jihomoravské úvaly), ve kterých nelze do prvního stupně přenášet reprodukční materiál ze třetího a čtvrtého stupně. Od pátého stupně lze přenášet reprodukční materiál s vertikálním posunem o plus nebo mínus jeden stupeň s tím, že lze přenášet reprodukční materiál ze čtvrtého do pátého stupně a naopak. Smrk a kleč nelze přenášet z nižších stupňů do osmého a devátého stupně; lze však provést jejich vzájemný přenos mezi osmým a devátým stupněm.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin
§ 2 - Podrobnosti o obnově lesa a zalesňování
§ 3 - Podrobnosti o evidenci o původu reprodukčního materiálu
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky smrk ztepilý
Příloha č. 2 - Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky borovice lesní
Příloha č. 3 - Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky modřín evropský
Příloha č. 4 - Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky Jedle bělokorá, javor mléč, javor klen, olše lepkavá, olše šedá, bříza bělokorá, bříza pýřitá, habr obecný, buk lesní, jasan ztepilý, modřín japonský, borovice černá, topol černý, topol bílý, topol osika, třešeň ptačí, dub zimní, dub pýřitý, dub lesní, dub červený, trnovník akát, lípa malolistá, lípa velkolistá, jilm horský, jilm vaz
Příloha č. 5 - Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky a z oblasti přirozeného rozšíření Douglaska tisolistá, jedle obrovská
Příloha č. 6 - Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování (prostokořenný sadební materiál v tis. ks)
Příloha č. 7 - VZOR Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování
Zavřít
MENU