128/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. března 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. února 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise") v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení podle písmene a) nebo b) (dále jen "určené normy")".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU