128/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. března 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 100/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 10. května 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


128

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova , kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství (dále jen Komise") v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení podle písmene a) nebo b) (dále jen určené normy)".

2

V § 2 písm. c) se za slova podle § 4 vkládají slova (dále jen schvalující autorizovaná osoba")" a slovo tato se nahrazuje slovem schvalující.

3

V § 3 odst. 2 větě první se za slova označení CE vkládají slova , jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis3a).

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

3a

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4

V § 3 odst. 3 větě poslední se slova nebo jejich ustanoveních, které nahrazují slovy nebo jejich ustanoveních, a dále údaje o směrnicích, zveřejněných v Úředním věstníku Evropských společenství, jejichž požadavky byly těmito právními předpisy převzaty, pokud je.

5

V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo výroby nahrazuje slovy v němž byl výrobek opatřen označením CE.

6

V § 3 odst. 4 se slova Evropská komise (dále jen Komise")" nahrazují slovem Komise.

7

V § 4 odst. 3 se slova z autorizovaných nahrazují slovy ze schvalujících autorizovaných, slova řídicích pokynů a se nahrazují slovy řídících pokynů pro tento výrobek nebo skupinu výrobků nebo podle a slovo Autorizovaná se nahrazuje slovy Schvalující autorizovaná.

8

V § 4 odst. 4 se za slovo provedeno vkládá slovo schvalující.

9

V § 4 odst. 5 se za slovo pověřená vkládá slovo schvalující.

10

V § 4 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

11

V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo zajistí vkládá slovo počáteční.

12

V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo provedení vkládá slovo počáteční.

13

V § 5 odst. 1 písm. c) větě druhé se za slovo provádí vkládá slovo počáteční a za slovo výrobku, se vkládají slova v rámci počáteční inspekce.

14

V § 5 odst. 1 písm. d) větě druhé se za slovo provádí vkládá slovo počáteční a za slovo výrobku, se vkládají slova v rámci počáteční inspekce.

15

V § 5 odst. 1 písm. e) se za slovo provádí vkládá slovo počáteční, za slova výrobku a se vkládá slovo další a za slovo osoba se vkládají slova v rámci počáteční inspekce.

16

V § 5 odst. 1 písm. f) se za slovo provádí vkládá slovo počáteční, za slova výrobku a se vkládá slovo další a za slovo osoba se vkládají slova v rámci počáteční inspekce.

17

V § 5 odst. 3 se slova b) až f) nahrazují slovy c) až f).

18

V § 5 odst. 3 písm. a) se slova popřípadě též o osobě, která bude ES prohlášení o shodě vydávat nahrazují slovy nebo zplnomocněném zástupci.

19

V § 5 odst. 3 písm. e) se slova bylo-li přiděleno, pokud se autorizovaná osoba účastnila posuzování shody, zrušují.

20

V § 5 odst. 4 se za slova písm. a) až e) vkládají slova , nebo a) až d) v případě postupu podle § 5 odst. 1 písm. a) a za slovo výrobce se vkládají slova nebo zplnomocněného zástupce.

21

V § 5 odst. 5 se slova příslušné požadavky stanovené podle § 1 odst. 2 nahrazují slovy harmonizované české technické normy nebo zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo evropská technická schválení, nebo určené normy.

22

V § 5 odst 6 se slova označení výrobku CE nahrazují slovy opatření výrobku označením CE.

23

§ 6 zní:

§ 6

V případě, že bylo pro stavební výrobek uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s ustanovením § 3 byla způsobena

a

nesplněním harmonizovaných českých technických norem, nebo zahraničních technických norem, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických schválení, anebo určených norem,

b

nesprávným použitím harmonizovaných českých technických norem, nebo zahraničních technických norem, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických schválení, anebo určených norem, nebo

c

nedostatky v harmonizovaných českých technických normách, nebo zahraničních technických normách, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy, nebo evropských technických schválení, anebo určených normách.

24

§ 8 zní:

§ 8

Přechodná ustanovení

Pokud harmonizované české technické normy nebo zahraniční technické normy, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropská technická schválení, nebo určené normy, umožňují je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto postupu podle tohoto nařízení, pokud harmonizované české technické normy nebo zahraniční technické normy, které přejímají v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, evropská technická schválení, nebo určené normy nestanoví jinak.

25

V příloze č. 3 bodě 6 se slova Autorizované osoby pověřené pro činnosti podle § 4 nahrazují slovy Schvalující autorizované osoby a slovo dále se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Zavřít
MENU