127/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. března 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. února 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 bodě 1.1 se věta poslední nahrazuje větou "Na výtahy se vztahují rovněž základní požadavky uvedené ve zvláštním právním předpise, který stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE,4a) jestliže v tomto nařízení vlády stanoveny nejsou. Pokud jde o hlediska týkající se instalace výtahů, jsou-li splněny požadavky stanovené tímto nařízením, považují se za splněné i požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, který stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.4a)".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU