120/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. února 2004 Nabývá účinnosti: 19. března 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

ZÁKON
ze dne 20. února 2004,
kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Čl. I


        Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 2 se slova "O dohodě" nahrazují slovy "V případě postupu".

        2.  V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava  VII, která včetně nadpisu zní:


"HLAVA VII

ZASTUPOVÁNÍ OBCÍ

§ 13a


        (1)  Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem.

        (2)  Právní pomoc podle odstavce 1 může Úřad poskytovat pouze v řízení, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo jejímu příslušenství, které obec nabyla od státu, nebo nárok na vyklizení této nemovitosti.

        (3)  Právní pomoc podle odstavce 1 Úřad poskytuje obci bezplatně.


§ 13b

        Dohoda o právní pomoci podle § 13a musí být uzavřena písemně a musí v ní být označen majetek obce, k němuž je v řízení před soudem uplatněn nárok.


§ 13c

        Právní pomoc podle § 13a nelze poskytnout,

       a) jestliže žalobcem je stát, státní organizace nebo Pozemkový fond,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU