114/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 036 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 17. března 2004 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb., zákonem č. 147/2002 Sb.,
zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 21/2004 Sb.ZÁKON
o krmivech        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1a)

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumějí

       a) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích,
       b) krmnými surovinami krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů,
       c) krmnými směsmi směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou určeny jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní ustanovení
§ 3a  
§ 3b - Požadavky na bezpečnost krmných produktů
ČÁST DRUHÁ - VÝROBA, DOVOZ A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ
§ 4  
§ 5 - Vedení evidence
§ 6 - Odborná způsobilost
§ 7 - Požadavky na výrobní provozy a zařízení
§ 8 - Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů
§ 8a - Registrace distributorů
§ 8b - Evidence výrobních provozů
§ 9 - Rozhodnutí o registraci výrobců, dovozců a dodavatelů
§ 10 - Zveřejnění registrace výrobců, dodavatelů, distributorů a dovozců
§ 11 - Označování a balení
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Skladování a přeprava
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ
§ 16  
§ 16a  
§ 16b - Systém rychlého varování
§ 17 - Vzorkování a laboratorní zkoušení
§ 18 - Zvláštní opatření
§ 19 - Pokuty
ČÁST ČTVRTÁ - VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY
§ 20  
§ 21  
ČÁST PÁTÁ  
§ 22 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU