103/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
103

ZÁKON
ze dne 11. února 2004,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách


Čl. I


        Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

        "(6)  Veřejným zájmem v oblasti kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy. Podporou kombinované dopravy ve veřejném zájmu se rozumí sleva na dani podle zvláštního právního předpisu.1a)

        (7)  Dopravní obslužností se rozumí zajištění dopravních potřeb občanů na území kraje nebo státu ve veřejném zájmu. V rámci dopravní obslužnosti stát zajišťuje základní dopravní obslužnost. Kraj v rámci samostatné působnosti přispívá na dopravní obslužnost kraje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dráhách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení k části první
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU