102/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. února 2004 Nabývá účinnosti: 5. března 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
102

ZÁKON
ze dne 11. února 2004,
kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani silniční


Čl. I


        Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:

        "(1)  Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla1) (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani silniční
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU