99/2004 Sb.Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

ZÁKON
ze dne 10. února 2004
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮHLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

       a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
       b) rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,
       c) výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
       d) evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
       e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,
       f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
       g) podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,
       h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.

        (2)  Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.1)


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA
§ 3 - Rybníkářství
§ 4 - Rybářský revír
§ 5 - Chráněná rybí oblast
§ 6 - Výkon rybářského práva
§ 7 - Výkon rybářského práva v hraničních vodách
§ 8 - Řízení o povolení výkonu rybářského práva
§ 9  
§ 10 - Odnětí a zánik výkonu rybářského práva
§ 11 - Hospodaření v rybářském revíru
§ 12 - Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva
HLAVA III - LOV
§ 13  
HLAVA IV - RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
§ 14  
§ 15 - Zánik ustanovení rybářské stráže
§ 16 - Oprávnění rybářské stráže
§ 17  
§ 18  
HLAVA V - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ
§ 19  
§ 20 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 21 - Kraj v přenesené působnosti
§ 22 - Ministerstvo
§ 23 - Ministerstvo životního prostředí
§ 24 - Ministerstvo obrany
§ 25 - Služební stejnokroj
HLAVA VI - OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
HLAVA VII - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 30 - Přestupky
§ 31 - Správní delikty
HLAVA VIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Vztah ke správnímu řádu
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
§ 38  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU