96/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

ZÁKON
ze dne 4. února 2004
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče,

b)   celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků,

c)   podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném členském státě než v České republice, a podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče pro státní příslušníky mimo členské státy Evropské unie a pro absolventy akreditovaných zdravotnických studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které stanoví zvláštní právní předpis1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
§ 4 - Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA
Díl 1 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti
§ 5 - Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
§ 6 - Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky
§ 7 - Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta
§ 8 - Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta
§ 9 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta
§ 10 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka
§ 11 - Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy
§ 12 - Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty
§ 13 - Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany veřejného zdraví
§ 14 - Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika
§ 15 - Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta
§ 16 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika
§ 17 - Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky
§ 18 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře
§ 19 - Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta
§ 20 - Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika
§ 21 - Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika
Díl 2 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti
§ 22 - Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa
§ 23 - Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického logopeda
§ 24 - Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta
§ 25 - Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika
§ 26 - Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§ 27 - Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra
§ 28 - Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví
Díl 3 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením
§ 29 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta
§ 30 - Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta
§ 31 - Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika
§ 32 - Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta
§ 33 - Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika
§ 34 - Odborná způsobilost k výkonu povolání dezinfektora
§ 35 - Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby
§ 36 - Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele
§ 37 - Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra a nevidomého a slabozrakého maséra
§ 38 - Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního pracovníka
§ 39 - Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky
§ 40 - Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče dopravy nemocných a raněných
§ 41 - Odborná způsobilost k výkonu povolání autoptického laboranta
§ 42 - Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře
HLAVA III - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA
§ 43 - Odborná způsobilost
§ 44 - Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
HLAVA IV - AKREDITACE
§ 45 - Akreditace a akreditované zařízení
§ 46 - Akreditační řízení
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Povinnosti akreditovaných zařízení
HLAVA V - FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Díl 1 - Akreditovaný kvalifikační kurz
§ 51  
§ 52  
Díl 2 - Celoživotní vzdělávání
§ 53  
§ 54  
Díl 3 - Specializační vzdělávání
§ 55 - Specializační vzdělávání a specializovaná způsobilost
§ 56 - Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti
§ 57 - Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti
§ 58 - Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání
§ 59 - Průběh specializačního vzdělávání
§ 60 - Atestační zkouška
Díl 4 - Certifikovaný kurz
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Díl 5 - Průkaz odbornosti
§ 65  
HLAVA VI - OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
§ 66 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a podmínky jeho vydání
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Prodloužení platnosti osvědčení
§ 70 - Zamítnutí a odejmutí osvědčení
§ 71 - Zkouška a zkušební komise
§ 72 - Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
HLAVA VII - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE, KTEŘÍ ZÍSKALI ZPŮSOBILOST K VÝKONU TĚCHTO ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 73 - Základní ustanovení
§ 74  
§ 75 - Uznávací orgán a jeho působnost
§ 76 - Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání hostující osoby
§ 77 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání usazené osoby
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Ověření znalosti českého jazyka
§ 83 - Použití právních předpisů České republiky
§ 84  
HLAVA VIII - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY MIMO ČLENSKÉ STÁTY A PRO ABSOLVENTY AKREDITOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH MAGISTERSKÝCH A BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE V JINÉM JAZYCE NEŽ ČESKÉM
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
HLAVA IX - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 90  
HLAVA X - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 91 - Společná ustanovení
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Přechodná ustanovení
§ 97  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 98  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách
§ 99  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 100  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
§ 101  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 102  
Zavřít
MENU