95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství1)

       a) podmínky získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
       b) specializační vzdělávání a celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,
       c) podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pro státní příslušníky členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"), kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v jiném státě, než v České republice, a podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pro příslušníky jiných států než členských států a pro absolventy akreditovaných zdravotnických magisterských studijních programů v České republice v jiném jazyce než českém.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, které stanoví zvláštní právní předpis.


§ 2
Vymezení základních pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) zdravotnickým povoláním souhrn činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - LÉKAŘ
§ 4 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře
§ 5 - Specializovaná způsobilost lékaře
§ 6 - Přerušení výkonu povolání lékaře
ČÁST TŘETÍ - ZUBNÍ LÉKAŘ
§ 7 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře
§ 8 - Specializovaná způsobilost zubního lékaře
§ 9 - Přerušení výkonu povolání zubního lékaře
ČÁST ČTVRTÁ - FARMACEUT
§ 10 - Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta
§ 11 - Specializovaná způsobilost farmaceuta
§ 12 - Přerušení výkonu povolání farmaceuta
ČÁST PÁTÁ - AKREDITACE
§ 13 - Akreditace a akreditované zařízení
§ 14 - Akreditační řízení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Povinnosti akreditovaných zařízení
ČÁST ŠESTÁ - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 19 - Specializační vzdělávání
§ 20 - Průběh specializačního vzdělávání
§ 21 - Atestační zkouška
§ 22 - Celoživotní vzdělávání
§ 23 - Průkaz odbornosti
ČÁST SEDMÁ - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY ČLENSKÝCH STÁTŮ, KTEŘÍ ZÍSKALI ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA V JINÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 24 - Základní ustanovení
§ 25 - Uznávací orgán a jeho působnost
§ 26 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Ověření znalosti českého jazyka
§ 32 - Použití právních předpisů České republiky
§ 33  
ČÁST OSMÁ - ZPŮSOBILOST K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA PRO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY JINÝCH NEŽ ČLENSKÝCH STÁTŮ A PRO ABSOLVENTY AKREDITOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE V JINÉM JAZYCE NEŽ ČESKÉM
§ 34 - Postup a podmínky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
§ 35  
§ 36  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 37  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Společná ustanovení
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 45  
Zavřít
MENU