93/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se mění takto:

        1.  Nad § 1 se vkládá nadpis, který zní:

"Díl 1
Úvodní ustanovení".

        2.  V § 1 odst. 1 se za slovo "Zákon" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)" a za slovo "prostředí" se vkládají slova "a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí")".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

        3.  V § 1 odst. 2 se za slovo "záměry" vkládají slova "a koncepce".

        4.  V § 1 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova " , a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b)".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU