85/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství

Čl. I

        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 128/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se odstavce 2 až 4 zrušují, zároveň se ruší označení odstavce 1.

        2.  V § 2b odst. 1 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond")" a slova "s výjimkou opatření podle zvláštního právního předpisu,4g) které provádí ministerstvo", včetně poznámky pod čarou č. 4g) se zrušují.

        3.  V § 2c odst. 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovem "Fond".

        4.  V § 2c se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

        "(5)  Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují příslušné právní předpisy Evropských společenství.

        (6)  Ukládá-li nebo umožňuje-li příslušný právní předpis Evropských společenství s bezprostředním účinkem členskému nebo budoucímu členskému státu vytvořit podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství ještě před nabytím jejich bezprostředního účinku, upraví vláda nařízením podmínky pro budoucí provádění těchto příslušných právních předpisů Evropských společenství k provádění společných organizací trhu podle § 2a a k provádění programů strukturální podpory podle odstavců 1 a 2.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU