83/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2003,
kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 114/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 11 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

       "j) o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b,".

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena k) až m).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU