81/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 11. března 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo "ekonomickém" vkládá slovo " , demografickém".

        2.  § 2 včetně nadpisu zní:


"§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona,
       b) důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona,2a)
       c) anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru nebo ani po provedeném zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,
       d) přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a úsilí,
       e) nepřímou identifikací možnost odvodit totožnost jednotlivé právnické nebo fyzické osoby jiným způsobem než způsobem uvedeným v písmenu d),
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU