78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 25. února 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
78

ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět zákona

        (1)  Zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

a)   nakládání s organismy získanými technikou mutageneze nebo technikou buněčné fúze či fúze protoplastů rostlinných buněk organismů, u nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo tradičními šlechtitelskými metodami, pokud tyto techniky současně nezahrnují technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých,

b)   uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů, které splňují kritéria bezpečnosti pro zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost stanovená v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

c)   uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež si vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 4 - Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
§ 5 - Řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí a o zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu
§ 6 - Veřejné projednání
§ 7 - Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
§ 8 - Nové informace
§ 9 - Ochrana některých údajů
§ 10 - Informování veřejnosti
§ 11 - Označování
§ 12 - Změna a zrušení povolení a zápisu v Seznamu pro uvádění do oběhu
§ 13 - Zánik oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
§ 14 - Odborný poradce
ČÁST TŘETÍ - UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ A UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVA I - UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ
§ 15  
§ 16  
HLAVA II - UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 17  
§ 18  
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ A UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 19 - Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob oprávněných k uvádění do životního prostředí
§ 20 - Havarijní plán
§ 21 - Opatření při vzniku havárie
§ 22 - Registr povolených geneticky modifikovaných organismů a registr uživatelů
ČÁST ČTVRTÁ - UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
§ 23  
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ A GENETICKÝCH PRODUKTŮ
§ 25 - Dovoz a vývoz geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů
§ 26 - Tranzit geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů
ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 27 - Správní orgány na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
§ 28 - Ministerstvo
§ 29 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 30 - Ministerstvo zemědělství
§ 31 - Inspekce
§ 32 - Celní úřady
§ 33 - Ostatní správní orgány
ČÁST SEDMÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY
§ 34 - Opatření k nápravě
§ 35 - Pokuty
§ 36 - Vztah ke správnímu řádu
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Účinnost
Zavřít
MENU