77/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. března 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.  I

        Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 odst. 1 se slova "jak volně žijících tak i chovaných v lidské péči" zrušují.

        2. V § 2 odstavec  2 zní:

        "(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje přiměřeně i na jiné živočichy.".

        3. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:


"§ 3

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo,
       b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,
       c) zvířetem v lidské péči zvíře, které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka,
       d) hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU