59/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. února 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 13. února 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo "úvěrů" vkládají slova "a dotací".

        2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "(dále jen "peněžní fond")" nahrazují slovy "(dále jen "úvěrový fond")".

        3.  V § 2 odst. 1 písm. c) a d), § 2 odst. 2 písm. b) a c), nadpisu § 3, § 3 úvodní části ustanovení odstavce  1, § 3 úvodní části ustanovení odstavce 2, § 3 odst. 2 písm. b) a c) a v § 3 odst. 3 a 4 se slovo "peněžního" nahrazuje slovem "úvěrového".

        4.  Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1a) až 1g) znějí:

"§ 4a
Podmínky poskytnutí a použití dotace

        (1)  Dotaci z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec

       a) podala podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce  2002" (dále jen "program") písemnou žádost o dotaci, která podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj splňuje podmínky tohoto programu, avšak dotace nebyla vyplacena,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU