53/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. I


        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:


"§ 1

        (1)  V evidenci obyvatel se vedou údaje o

       a) státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),
       b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen "cizinci s povolením k pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu,2)
       c) cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)

        (2)  Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

_______________________________
1)
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU