52/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. I


        Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 větě první se slovo "zpravidla" zrušuje.

        2.  V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3b) zní:

        "(3)  Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých,3b) kteří nepřekročili 19. rok svého věku, se vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace.

_______________________________
3b)
§ 2 písm. d) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).".

        3.  V § 7 se na konci písmene e) čárka nahrazuje spojkou "a" a písmeno f) se zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

        4.  V § 16 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

        "(7)  Odsouzenému, který není zařazen do práce, poskytuje věznice sociální kapesné v případě, že neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU