49/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. března 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
49

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky
po skončení funkce        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 236/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


Čl. I


        Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 427/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 1 se za slova "s výjimkou" vkládají slova "prezidenta republiky a".

        2.  V § 37 odst. 2 se slova "a odchodné" zrušují.ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 114/1993 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


Čl. II


        V § 2 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

        "(2)  Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1)

_______________________________
      1) Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU